TẠM BIỆT BẠN TÙ : NGUYỄN CHÍ THIỆN

(Kính gửi hương hồn Bạn Tù Nguyễn Chí Thiện,
khi nhận được tin Bạn đã ra đi… ngày 2.10.2012 tại
Nam Cali, Hoa Kỳ) Continue reading