Quyền bình đẳng

Điều 52 Hiến pháp qui định: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”.

Điều 63 Hiến pháp qui định: “công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và gia đình.” Continue reading