“Hoa địa ngục” và Ðảng, Bác, Mác-Lê. Thơ Nguyễn-Chí-Thiện (sắp theo thứ-tự thời-gian sáng-tác)

“Hoa địa ngục” và Đảng, Bác, Mác-Lê

Tháng 10 5, 2012
Phạm Hồng Sơn
Ông Nguyễn Chí Thiện, sinh năm 1939 tại Hà Nội, tác giả của tập thơ nổi tiếng Hoa địa ngục vừa qua đời ngày 02/10/2012 tại nước Mỹ. Những dòng sau đây xin được thay cho lời cầu nguyện tốt đẹp nhất tới linh hồn người quá cố và những bạn hữu, thân nhân và những người yêu quí ông. Continue reading

“Hoa địa ngục” và Đảng, Bác, Mác-Lê

Phạm Hồng Sơn –Procontra
Ông Nguyễn Chí Thiện, sinh năm 1939 tại Hà Nội, tác giả của tập thơ nổi tiếng Hoa địa ngục vừa qua đời ngày 02/10/2012 tại nước Mỹ. Những dòng sau đây xin được thay cho lời cầu nguyện tốt đẹp nhất tới linh hồn người quá cố và những bạn hữu, thân nhân và những người yêu quí ông. Continue reading