THÊ NÀO LÀ PHẢN ĐỘNG?

Luật sư Nguyễn Văn Đài
Từ “phản động” nghĩa là tất cả những gì đi ngược lại hay trái với quy luật của tự nhiên và xã hội. Continue reading