Phải thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam!

Đỗ Nam Hải, tháng 11/2012.
I – Những cảm xúc về ngày 30/4/1975:
Đường giải phóng mới đi một nửa
Nửa mình còn trong lửa nước sôi
Một thân không thể chia đôi
Lửa gươm không thể cắt rời núi sông
(trích: Ba mươi năm đời ta có Đảng – Tố Hữu – 1960) Continue reading