Thư Bác sĩ Nguyễn Đan Quế gởi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton

Caotrannhanban

b) Trở ngại chính trị lớn là điều 4 Hiến Pháp, quy định phi pháp vai trò độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Điều này phải loại bỏ để thiết lập một chế độ dân chủ pháp trị. Continue reading