Lễ kỷ niệm 10 năm ngày đất nước bị chia đôi ( 1954-1964 )Treo cổ hình nộm HCM và Charles de Gaulle :

Kết thúc buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày ký Hiệp định Genève chia đôi đất nước (1954 – 1964), tổ chức tại quảng trường Lam Sơn , Saigon ngày 19/7/1964 Photographer: SP5 Gilbert L. Meyers.

Một tấm biểu ngữ bị viết sai chánh tả :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s